ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2008

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 97595/4553/9–8–2007 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας, για την κυνηγετική περίοδο 2007–2008 ορίζονται τα εξής:

Καθορίζεται η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, για τον κυνηγετικό χρόνο 2007–2008, από 20 Αυγούστου 2007 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2008.
Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι ημέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός ατόμων κατά είδος που επιτρέπεται να θηρεύει ο κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στον πίνακα που υπάρχει παρακάτω.
Απαγορεύεται το κυνήγι της μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
Περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15–9–2007 μέχρι 20–1–2008 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται το κυνήγι του Λαγού και του Αγριόχοιρου.
Επιτρέπεται το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι δύο (2) ατόμων κατά ομάδα και κατά ημερήσια έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του καθώς και τις χοιρομητέρες αυτών.
Για τα είδη πουλιών που δεν αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409 ΕΟΚ
Επιτρέπεται το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) από 15–9–2007 μέχρι 20–1–2008 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21–1–2008 μέχρι 29–2–2008 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς οι οποίοι δεν έχουν χαρακτηριστεί ως αρουραιόπληκτοι.
Επιτρέπεται το κυνήγι του Πετροκούναβου (Martes foina) με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου, χωρίς σκύλο δίωξης, από 15–9–2007 μέχρι 29–2–2008.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ:

1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής
2. Στα εκτροφεία θηραμάτων
3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας
4. Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών
5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής
6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές
7. Σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με το άρθρο 6 της 414985/29–11–1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18–12–1985) κοινής υπουργικής απόφασης
8. Στις καμένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις απαγόρευσης κυνηγίου
9. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού

  Απαγορεύεται η αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων που προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
  Επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στη νήσο Λήμνο όπου οι υπερπληθυσμοί έχουν διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι υπερπληθυσμοί και οι ζημιές πιστοποιούνται από επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της Δ/νσης Γεωργίας, της Δ/νσης Δασών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών. Η σύσταση της επιτροπής και η έγκριση της αγοραπωλησίας γίνεται με απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής.
  Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις Δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2008

α/α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ
ΖΩΝΕΣ*
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΟΙΝΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
1
Αγριοκούνελο*** Oryctolagus cuniculus
20/8-14/9
15/9-10/3
Όλες
Χωρίς περιορισμό
2
Λαγός Lepus europaeus
15/9-10/1
Τε.-Σ.-Κ.
1
3
Αγριόχοιρος Sus scrofa
15/9-20/1
Τε.-Σ.-Κ.
2 κατά ομάδα
4
Αλεπού Vulpes vulpes
15/9-29/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
5
Πετροκούναβο Martes foina
15/9-29/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
ΠΟΥΛΙΑ
α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.
1
Τρυγόνι Streptopelia turtur
20/8-14/9
15/9-29/2
Όλες
12
2
Φάσα Columba palumbus
20/8-14/9
15/9-20/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
3
Αγριοπερίστερο Columba livia
20/8-14/9
15/9-29/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
4
Ορτύκι Coturnix coturnix
20/8-14/9
15/9-29/2
Όλες
12
5
Σιταρήθρα Alauda arvensis
20/8-14/9
15/9-10/2
Όλες
10
6
Τσίχλα Turdus philomelos
20/8-14/9
15/9-29/2
Όλες
25
(συνολικά από
όλα τα είδη)
7
Δενδρότσιχλα Turdus viscivorus
20/8-14/9
15/9-20/2
Όλες
8
Κοκκινότσιχλα Turdus iliacus
20/8-14/9
15/9-29/2
Όλες
9
Γερακότσιχλα Turdus pilaris
20/8-14/9
15/9-29/2
Όλες
10
Κότσυφας Turdus merula
20/8-14/9
15/9-20/2
Όλες
11
Καρακάξα Pica pica
20/8-14/9
15/9-29/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
12
Κάργια Corvus monedula
20/8-14/9
15/9-29/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
13
Κουρούνα Corvus corone
20/8-14/9
15/9-29/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
14
Ψαρόνι Sturnus vulgaris
20/8-14/9
15/9-29/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
15
Μπεκάτσα Scolopax rusticola
15/9-29/2
Όλες
10
16
Πετροπέρδικα Alectoris graeca
3/10-16/12
Τε.-Σ.-Κ.
4

17

Νησιώτικη πέρδικα** Alectoris chukar
3/10-16/12
Τε.-Σ.-Κ.
4
18
Φασιανός Phasianus colchicus
15/9-30/12
Τε.-Σ.-Κ.
1
ΠΟΥΛΙΑ
β) Υδρόβια και παρυδατια
1
Σφυριχτάρι Anas penelope
15/9-10/2
Όλες
12
(συνολικά από
όλα τα είδη)
2
Κιρκίρι Anas crecca
15/9-31/1
Όλες
3
Πρασινοκέφαλη Anas platyrynchos
15/9-31/1
Όλες
4
Σουβλόπαπια Anas acuta
15/9-10/2
Όλες
5
Σαρσέλα Anas querquedula
15/9-10/2
Όλες
6
Χουλιαρόπαπια Anas clypeata
15/9-10/2
Όλες
7
Κυνηγόπαπια Aythya ferina
15/9-31/1
Όλες
8
Τσικνόπαπια Aythya fuligula
15/9-10/2
Όλες
9
Φλυαρόπαπια Anas strepera
15/9-31/1
Όλες
10
Φαλαρίδα Fulica atra
15/9-10/2
Όλες
11
Ασπρομετωπόχηνα Anser albifrons
15/9-10/2
Όλες
12
Νερόκοτα Gallinula chloropus
15/9-10/2
Όλες
10
13
Μπεκατσίνι Gallinago gallinago
15/9-10/2
Όλες
10
14
Καλημάνα Vanellus vanellus
15/9-31/1
Όλες
10

* Περιοχές της χώρας οι οποίες χαρακτηρίζονται περιοχές θήρας τρυγονιών, ορτυκιών, δενδροβίων πτηνών κλπ περιστεροειδών (ζώνες διάβασης), σύμφωνα με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας.
** Εκτός από την περιοχή της Α’ ΚΟ Κρήτης – Δωδεκανήσων, όπου η κυνηγετική περίοδος για τη νησιωτική πέρδικα ορίζεται από 15/9 έως 28/11.
*** Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.